KWE 0260 - PRAKTIFLEX (1940) 35mm 24x36; Tessar 3.5/5 cm; SV 1/20-1/500