KWE 1213 PRAKTICA IVB (1961-1964) 35 mm 24x36; Tessar 2.8_50; SV 1_500