KWE 1930 PRAKTICA super TL chrom (1968-1976) 35 mm 24x36; Meyer Oreston 1.8_50; SV 1_500