NAG 0211 - NAGEL Pupille XENON (1931) rollfilm 3x4; XENON 2/4.5; RING-COMPUR